Algemene Voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Intellectuele eigendomsrechten: verzamelnaam voor een aantal rechten, waaronder enerzijds de industriële eigendomsrechten zoals de octrooien of patenten, uitvindingen, handelsmerken en modellen, en anderzijds de artistieke eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, de naburige rechten en de bescherming van de databanken en van computerprogramma’s of software.
Overmacht: gebeurtenis buiten de wil of schuld van de schuldenaar en die de schuldenaar niet kon voorzien, waardoor de schuldenaar zijn overeenkomst onmogelijk kan nakomen. Gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de schuldenaar ten aanzien van die gebeurtenis geen enkele fout treft. Overmacht belet dat de partij die haar verbintenissen niet uitvoert, daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nature & Vintage (hierna N&V) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling ofwel het aanvaarden van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van N&V worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door N&V ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van N&V zijn vrijblijvend en N&V behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door N&V. N&V is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt N&V dit zo spoedig mogelijk, doch binnen tien (10) werkdagen, mee na de datum van ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn weergegeven in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per factuur (workshops, restylen in opdracht), IDEAL (webshop) of contant (bij afhalen). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van N&V.
3.4 Workshops worden voorafgaand aan de workshopdatum betaald. Betaling staat voor definitieve inschrijving. De workshop kan schriftelijk (of per e-mail) geannuleerd worden tot dertig (30) dagen voorafgaand aan de workhopdatum, de consument krijgt dan het volledige workshopbedrag terug. Dertig (30) dagen voorafgaand aan de workshop kan deze niet meer geannuleerd worden. De consument kan er wel voor kiezen om een andere persoon de workshop te laten volgen in zijn/haar plaats.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. N&V stuurt de consument één herinnering. Indien de betaling na dertig (30), afgaande van de factuurdatum, niet plaats gevonden heeft, stuurt N&V een aanmaning. De consument is dan een bedrag van vijfentwintig (25) euro aan administratiekosten verschuldigd, bovenop het te vorderen factuurbedrag. Indien N&V haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de consument tevens de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
3.6 Inden de consument met enige betaling in gebreke is gebleven, is N&V gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door N&V.

Artikel 4: Levering
4.1 De door N&V opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst tot stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de door de consument aangegeven plaats en op het tijdstijd waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat over, in de consument hetgeen op grond van de overeenkomst aan N&V verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op de consument over.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1 De consument dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door N&V geleverde producten en diensten zoals eerder overeengekomen geheel en onvoorwaardelijk te aanvaarden.
6.2 N&V garandeert niet dat de aan de consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1 De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient N&V daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering, schriftelijk (of per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft N&V de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien de consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering door N&V te retourneren, na schriftelijk (of e-mail) contact. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument zijn.

Artikel 8: Garantie
8.1 Indien N&V producten aan de consument levert, is N&V nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument gehouden dan waarop N&V ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de consument schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke buiten het verstrijken van deze termijn door N&V worden ontvangen, behoeven niet in behandeling te worden genomen.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgde van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en N&V, dan wel tussen N&V en derden, voor zover betrekking hebben op de relatie tussen de consument en N&V, is N&V niet aansprakelijk, tenzij en zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van N&V.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft N&V in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit dient N&V de consument schriftelijk mede te delen zonder dat N&V gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan N&V kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Diversen
11.1 Indien de consument aan N&V schriftelijk opgave doet van adres, is N&V gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan N&V schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door N&V gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat N&V deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met N&V in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door N&V vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 N&V is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen van de consument gebruik te maken van derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.